World Shore Angling Championships

Cyrraedd yma

Mae'n agosach na'r disgwyl...

Ar drên

Ceir gwasanaethau trên o’r rhan fwyaf o Brydain i drefi glan môr poblogaidd gogledd Cymru. I’r tir mae rheilffordd olygfaol Dyffryn Conwy yn rhedeg o Landudno i fyny’r dyffryn a thrwy Barc Cenedlaethol Eryri i Fetws-y-coed ac yna ymlaen i Flaenau Ffestiniog, lle gallwch chi wedyn ddal trên Rheilffordd Ffestiniog.

Gwefannau defnyddiol:

Ar fws

Mae’r National Express yn cynnig gwasanaethau uniongyrchol o Lundain, Manceinion a Lerpwl, gyda chysylltiadau o ran fwyaf o drefi Prydain. www.nationalexpress.com

Mewn car

Mae cyrraedd Conwy o ogledd orllewin Lloegr yn hawdd ar yr M56 a’r A55. Mae yna hefyd gysylltiadau traffordd da gyda chanolbarth Lloegr, ac mae’r un ffyrdd, sef yr M6, M5 a’r M1, hefyd yn golygu bod gogledd Cymru o fewn cyrraedd hawdd i’r rheiny sy’n teithio o dde Lloegr.

CYFEIRIADAU I WESTAI

Ymadewch â’r A55 yng nghyffordd 19 ac anelwch i’r gogledd ar hyd yr A470 tua Llandudno. Ewch yn syth ymlaen yn y 3 cylchfan cyntaf. Yn y bedwaredd gylchfan, cymerwch y 3edd allanfa ar hyd Ffordd Conwy ac arhoswch ar y ffordd am 0.5 milltir tan y byddwch yn cyrraedd cylchfan arall. Yn y gylchfan, cymerwch y 3edd allanfa ac anelwch i gyfeiriad gogledd-orllewinol ar y B5115 am 0.3 milltir. Ewch yn syth ymlaen yn y gylchfan, fe welwch Venue Cymru ar y chwith. Yn fuan wedyn, byddwch yn dod i gylchfan arall ar y Promenâd.

Llandudno Bay Hotel

Cymerwch yr ail allanfa yn y gylchfan ac anelwch tua’r dwyrain ar hyd y promenâd am oddeutu 0.1 milltir ac fe welwch Llandudno Bay Hotel ar y dde.

Queens Hotel

Cymerwch yr allanfa gyntaf yn y gylchfan ar y promenâd ger Venue Cymru ac anelwch tua’r gorllewin ar hyd y promenâd. Ar ôl tua 0.5 milltir, fe welwch Queens Hotel ar y chwith (ychydig ar ôl i chi droi i’r chwith i Clonmel Street.

Belmont Hotel

Cymerwch yr allanfa gyntaf yn y gylchfan ar y promenâd ger Venue Cymru. Ewch i gyfeiriad gogledd-orllewinol yr holl ffordd ar hyd y promenâd a throwch i’r dde yn y gyffordd ac anelwch tua’r gogledd ar hyd Rhodfa'r Gogledd ac yn fuan wedyn byddwch yn cyrraedd cylchfan arall. Fe welwch The Belmont Hotel gyferbyn â’r gylchfan ar y gornel rhwng Church Walks a Rhodfa'r Gogledd. Fe welwch The Belmont Hotel gyferbyn â’r gylchfan ar y gornel rhwng Church Walks a Rhodfa'r Gogledd.

Dros y môr

Mae Irish Ferries a Stena Line yn cynnig gwasanaethau cyflym a rheolaidd i
Gaergybi o Ddylyn.

Irish Ferries: 08717 300 400
www.irishferries.com
Stena Line: 08447 70 70 70
www.stenaline.co.uk

Mewn awyren

Mae meysydd awyr Manceinion a Lerpwl yn siwrne awr a hanner.

Maes Awyr Manceinion: 08712 710 711
www.manchesterairport.co.uk

Maes Awyr John Lennon Lerpwl: 0871 521 8484
www.liverpoolairport.com

Gwasanaethau Lleol

I ganfod pa mor hawdd ydi defnyddio cludiant cyhoeddus i deithio o gwmpas Bwrdeistref Sirol Conwy: Ewch i un o’n Canolfannau Croeso i nôl copi o’r amserlenni bysiau/trenau.

Gallwch hefyd fyn i’n gwefan:
www.conwy.gov.uk/cludiantcyhoe...
Neu ffonio: 0800 464 00 00
Neu ewch i wefan www.traveline.cymru i weld amserlenni cludiant cyhoeddus Cymru ac i gynllunio’ch taith.

Mae gan North Wales Rover y tocyn perffaith i chi os oes arnoch chi eisiau treulio’r diwrnod
yn mwynhau golygfeydd godidog gogledd Cymru neu ymweld â rhai o’n hatyniadau gwych ar gludiant cyhoeddus, yn fws neu’n drên. I gael manylion y parthau teithio a’r
prisiau ewch i: www.arrivatrainswales.co.uk

Mae Sherpa’r Wyddfa yn mynd â chi ar gludiant cyhoeddus o Fetws-y-coed ac o
gwmpas Eryri a’i hatyniadau. P’un ai ydych chi’n cerdded neu’n mynd i weld golygfeydd
yn rhywle, dewiswch y dewis gwyrdd a gadewch eich adref. Eisteddwch, ymlaciwch a
mwynhewch y golygfeydd o gysur ein bysiau. I weld yr amserlenni ewch i www.traveline.
cymru neu www.traveline.cymru neu www.conwy.gov.uk/cludiantcyhoeddus.

Mae Tocyn Archwilio Cymru yn un tocyn sy’n rhoi mynediad di-derfyn i chi i holl
wasanaethau trên Cymru a bron bob gwasanaeth bws. Am fwy o wybodaeth
ffoniwch 03333 211 201
www.arrivatrainswales.co.uk/ex...

Ar eich beic

Mae Sir Conwy yn lle gwych i fynd am dro ar feic. Be’ well ar ddiwrnod braf na beicio a chael
mwynhau golygfeydd godidog ein sir wrth eich pwysau? Dewch â’ch beic efo chi neu, fel arall,
ewch i logi un!.
www.nationalcyclenetwork.org.u...
www.bikingconwy.ws