World Shore Angling Championships

Gogledd Cymru

Mewn gwirionedd, mae’n llawer mwy nag ymweliad â Chonwy. Dim ond y dechrau yw tref ganoloesol odidocaf Cymru - yn cynnwys castell byd enwog a chylch o furiau hynafol. Mae reit wrth ymyl Llandudno, prif dref lan môr Cymru, ac ychydig o gefn gwlad gwyrddaf, mwyaf bendigedig gogledd Cymru. Cei llawn cymeriad Conwy a thywod Llandudno a’r cyrchfannau cyfagos sy’n dal eich llygaid gyntaf. Ond mentrwch i mewn i’r tir ac fe ddewch chi ar draws cymysgedd o fforestydd, dyffrynnoedd, llynnoedd, rhaeadrau, rhostiroedd a mynyddoedd, tirlun amrywiol sy'n apelio i selogion awyr agored o ddifrif sy’n barod am her a theuluoedd neu gyplau sy’n chwilio am egwyl hamddenol lle gallant ymlacio.

Y darlun mawr

Mae’r arfordir wedi bod yn boblogaidd ers dyddiad cynnar twristiaeth. Mae Llandudno, ‘Brenhines' diamheuol trefi glan môr Cymru, yn hynod. Mewn cyfnod pan fod trefi glan môr eraill ym Mhrydain wedi colli eu ffordd, mae Llandudno yn cynnal hud ac awyrgylch ei chyfnod. Cofiwch chi, nid eitem mewn amgueddfa mohoni – mae lleoliadau ac atyniadau yn integreiddio’n esmwyth gyda'i gwead Fictoraidd ac Edwardaidd. Fel cyferbyniad, Conwy gerllaw, yw un o’r trefi canoloesol sydd wedi ei chynnal orau yn Ewrop, gyda chastell Treftadaeth y Byd ar ben hynny. Ychydig ymhellach tua’r gorllewin, fe ddewch chi ar draws trefi glan môr dymunol a llai amlwg Penmaenmawr a Llanfairfechan. I’r cyfeiriad arall, mae Bae Colwyn yn brysur yn ailddarganfod ei hun gyda thraeth a chanolfan chwaraeon dŵr newydd. I mewn i’r tir, mae ardal ffrwythlon Dyffryn Conwy yn dramwyfa naturiol, gyda mynyddoedd Eryri ar y naill ochr a rhostiroedd oriog Mynydd Hiraethog ar y llall.

Felly beth sy’n digwydd yn yr Awyr Agored?

Mae gweithgareddau dŵr yr ardal yn ychwanegu at enw da sydd eisoes yn cynyddu fel canolfan ar gyfer y rhai sy’n chwilio am antur. Canolfan Chwaraeon Dŵr Porth Eirias yw'r prif drysor ar lan y môr Bae Colwyn sydd newydd gael ei hadfywio. Yng nghanol Dyffryn Conwy mae Surf Snowdonia, cyrchfan syrffio mewndirol gyntaf y DU a godwyd am filiynau o bunnoedd, yn cynnig gwefr llawn adrenalin i bobl o bob gallu. Torrodd Zip World dir newydd ar gyfer twristiaeth antur ar draws Gogledd Cymru, gyda’i gyfres o wifrau sip, gan gynnwys y wifren sip hiraf yn Ewrop ym Methesda. Yn ôl yn Nyffryn Conwy yn Zip World Fforest, gallwch fynd drwy’r coed ar rwydwaith o raffau, gwifrau sip, rhwydi a phontydd, sydd wedi eu gosod yn y canopi 60 tr uwchlaw llawr y goedwig - digon i roi pendro i chi. Ychwanegiad newydd yn 2017 yw llwybr toboganau’r Fforest Coaster.

Fel y byddech chi’n disgwyl yng ngogledd Cymru, mae cerdded yn newyddion mawr hefyd. Nid dim ond cerdded ar fryniau a mynyddoedd, ond teithiau gyda thywod rhwng bodiau eich traed ar hyd rhannau o Lwybr Arfordir Cymru. Rhai o’r gweithgareddau eraill yw sgïo llethr sych a saethu peli paent, beicio mynydd a syrffio barcud. Ac os ydych chi erioed wedi ffansio eich hun fel dyn (neu ddynes) y mynydd, mae Canolfan Chwaraeon Mynydd Genedlaethol Plas y Brenin yng Nghapel Curig yn galw arnoch chi. Mae’n cynnig llu o weithgareddau ucheldir gan gynnwys dringo creigiau a caiacio dŵr gwyn. I gael profiad arbennig iawn, cymerwch gwrs sgiliau gaeaf i ddysgu sut i oroesi a ffynnu ymhlith copaon llawn eira Gogledd Cymru.

Mae cynrychiolaeth gref hefyd o’r byd treftadaeth, diwylliant a'r celfyddydau

Venue Cymru yn Llandudno yw un o brif ganolfannau theatr y DU. Mae cestyll a mannau hanesyddol yr ardal bron yn siarad dros eu hunain. Mae presenoldeb esgynnol Castell Conwy yn sicr yn gwneud, er bod hefyd amgueddfeydd, orielau ac arddangosfeydd fel Tywysogion Gwynedd i daro goleuni ychwanegol ar orffennol dramatig yr ardal. Ac, os nad oedd yn ddigon gwyrdd yn barod, mae Dyffryn Conwy yn gartref i Ardd Bodnant, eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n denu nifer fawr o ymwelwyr. Mae’r thema wyrdd yn parhau mewn gwarchodfeydd natur, parciau gwledig a pharciau fferm – a Sw Mynydd Cymru, sw gadwraeth ofalgar.